CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 6 – NĂM 2022

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
 • THỨ SÁU, NGÀY 26/08/2022
 • 07.00 - 08.00: Đăng ký 

 • 08.00 - 09.15 - Hội trường Titan – Tầng 5: Báo cáo khoa học

  • Chủ đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong nội soi tiêu hóa - Công nghệ mới trong nội soi tiêu hóa
  • Chủ tọa đoàn: TS.BS. Vũ Trường Khanh, ThS.ĐD. Bạch Thanh An, ThS.ĐD. Đào Viết Quân
 • 09.15 - 09.40: Giải lao 

 • 09.40 - 11.00: Hội trường Titan – Tầng 5: Báo cáo khoa học

  • Chủ đề: Cập nhật kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị nội soi
  • Chủ tọa đoàn: ThS.ĐD Phan Thị Hồng Quý, ThS.ĐD Phạm Quốc Thông, ĐD. Nguyễn Duy Tài
 • 11.00 - 12.00: Ăn trưa 

 • 12.00 - 14.00: Thực hành trên mô hình và dụng cụ 

 • 18.30: Khai mạc & tiệc tối